Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Hoe wordt toekomstschade berekend?

28 mei 2017 Schade berekenen

Hoe wordt toekomstschade berekend?

Wanneer u na een ongeval letselschade lijdt, hebt u recht op een vergoeding van al uw kosten. De wederpartij moet u zo goed mogelijk terugbrengen in de staat waarin u was voordat het ongeval plaatsvond.

Voor sommige schadeposten is gemakkelijk uit te rekenen op welk bedrag aan schadevergoeding u recht heeft. Bijvoorbeeld medische kosten die u direct moet maken en reparatiekosten aan een gesneuvelde bril of kapotte fiets. Maar hoe zit het met toekomstschade, schade die in de toekomst zult lijden als gevolg van het ongeval?

Deze moet de wederpartij ook vergoeden, zie artikel 6:105 lid 1 BW:

De begroting van nog niet ingetreden schade kan door de rechter […] na afweging van goede en kwade kansen bij voorbaat geschieden. In [dat] geval kan de rechter de schuldenaar veroordelen, hetzij tot betaling van een bedrag ineens, hetzij tot betaling van periodiek uit te keren bedragen, al of niet met verplichting tot zekerheidstelling.

Schadeposten waar u aan kunt denken als het gaat om toekomstschade:

  • Smartengeld (een vergoeding van het reeds geleden en nog te lijden leed);
  • Verlies aan arbeidsvermogen;
  • Inkomensschade/verlies aan levensonderhoud bij overlijdensschade;
  • Vergoeding van (doorlopende) hulp in de huishouding.

Verlies aan arbeidsvermogen

Het verlies aan arbeidsvermogen is een grote schadepost bij het berekenen van de toekomstschade. Een pianist die een aantal vingers kwijtraakt bij een ongeval kan zijn beroep niet meer uitoefenen en lijdt daardoor de rest van zijn werkende leven inkomensschade. Wellicht kan hij ander werk doen of krijgt hij een uitkering. Wat hij binnenkrijgt per maand is aanzienlijk minder dan voor het ongeval. De wederpartij moet dan het verschil in inkomen compenseren. De wederpartij moet deze loonschade netto uitkeren, zodat het slachtoffer niet achteraf nog inkomstenbelasting hoeft te betalen. Leer hier meer over de discussie omtrent belastingen op schadevergoeding.

Doorbetaald tot het pensioen?

Een punt van discussie bij het berekenen van de toekomstschade is de looptijd ervan. Het is de bedoeling dat uw verlies aan arbeidsvermogen wordt vergoed tot aan de leeftijd waarop u normaliter met pensioen zou zijn gegaan. De wederpartij gaat hier niet altijd mee akkoord.

Een voorbeeld is dat van een man die na een ongeval niet meer kon werken en een schadevergoeding kreeg voor zijn verlies aan arbeidsvermogen. Een tijd later kreeg de man een hartinfarct. De rechter oordeelde dat de man zijn schade door het ongeval niet meer vergoed kreeg vanaf het moment dat hij het hartinfarct had. Immers: als hij het ongeval niet had gehad, was hij hoogstwaarschijnlijk ook uitgevallen door het hartinfarct. Op zich is dit natuurlijk correct. Dit kan ook een reden zijn, waarom verzekeraars soms erg lang treuzelen bij het afwikkelen van een letselschadezaak.

Goede en kwade kansen

Om te berekenen wat uw toekomstschade is, gaan letselschadespecialisten uit van hoe uw situatie eruit gezien zou hebben als het ongeval niet had plaatsgevonden. Wat zijn de goede en kwade kansen? Zou uw bedrijf het even goed gedaan hebben in de toekomst of had u om een of andere reden teruglopende inkomsten gehad? Had u na uw studie, die u niet kunt afmaken door het ongeval, kansen gehad op een goede baan?

Bij het inschatten hiervan gaat het er vooral om wat u aannemelijk kunt maken. Bewijzen kunt u het immers niet meer, omdat het ongeval u is overkomen. Kunt u aannemelijk maken dat u het met uw bedrijf over een andere boeg had gegooid om de teruglopende inkomsten op te vangen? Of dat u perspectief had op goedbetaald werk? Gelukkig geldt er voor slachtoffers van letselschade geen al te zware bewijslast.

Predispositie

Predispositie gaat over uw aanleg voor bepaalde klachten, die ervoor zorgt dat de schade die u lijdt na het ongeval groter is. In Nederland geldt echter dat de aansprakelijke partij het slachtoffer moet nemen zoals het is, ook al is er sprake van predispositie. Echter, wanneer de aansprakelijke partij aannemelijk kan maken dat deze predispositie ook zónder het ongeval tot vergelijkbare schade had geleid, dan kan dit op de vergoeding van de toekomstschade in mindering worden gebracht.

Vergoeding van toekomstige schade

Het bedrag dat u ontvangt aan vergoeding van huidige en toekomstige schade, is een netto bedrag. Dit betekent dat het fiscaal niet belast wordt. Omdat de kans bestaat dat er in de toekomst toch een belastinginspecteur over gaat oordelen, is het slim om een belastinggarantie te vragen. Heeft u deze en mocht het schadebedrag toch belast worden, dan voert de wederpartij een bezwaarprocedure en betaalt de heffingen als de procedure niet slaagt. Wanneer het geld eenmaal op uw rekening staat, moet u dit wel voor de belasting opgeven

Belastinggarantie

Een belastinggarantie is een verklaring, waarin de aansprakelijke partij of zijn WA-verzekeraar, de onbelastbaarheid van de door hem gedane uitkering garandeert. U wordt hierdoor gevrijwaard tegen eventuele fiscale heffingen en heffingen ter zake van sociale premies over de door u ontvangen schadevergoeding. U dient de ontvangen schadebedragen niet op te geven als inkomsten. Wél dient u het ontvangen bedrag als vermogen (Box 3) op te geven.

Wettelijke rente

Over het bedrag dat de wederpartij u betaalt ter vergoeding van de al geleden schade, ontvangt u wettelijke rente. Bij toekomstschade is dit andersom. U mag niet verdienen op het schadebedrag dat u ontvangt. Daarom wordt de rente die u hierover zou ontvangen er van afgetrokken. Er wordt daarom gewerkt met een zogenaamde rekenrente.

Vragen?

Meer weten over uw toekomstige letselschade? Neem contact met ons op voor gratis advies.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.