Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 • De opdrachtnemer: Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht B.V. (hierna verder als: “JBL&G”), die de hieronder aangeduide werkzaamheden uitvoert;
 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van JBL&G;
 • Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en JBL&G te bepalen werkzaamheden die door JBL&G verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2: Algemeen

 1. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met JBL&G gesloten opdrachten.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 3: Dienstverlening

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening, retourzending en ontvangst door JBL&G van de opdrachtbevestiging.
 2. De opdrachtgever verleent aan JBL&G de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade.
 3. De werkzaamheden die JBL&G voor opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat JBL&G tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. JBL&G draagt gedurende de behandeling van de zaak zorg voor de verzending van alle relevante stukken naar  opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaren van deze stukken. Wanneer opdrachtgever de stukken uit het dossier nogmaals toegezonden wenst te krijgen, zal JBL&G voor het toezenden hiervan de hiervoor gemaakte redelijke kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 4: Behandeling van de zaak

 1. JBL&G is gehouden de belangen van haar opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor  zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 3. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal JBL&G zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
 4. JBL&G is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal JBL&G de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken, maar geeft geen enkele garantie hiertoe.

Artikel 5: Medewerking en gegevensverstrekking

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door JBL&G frustreren dan wel onmogelijk maken.
 2. Indien en zolang de zaak bij JBL&G in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij JBL&G beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan JBL&G de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.
 3. Voor het ter betaling kunnen stellen van de schadevergoeding door de aansprakelijke partij, dan wel diens verzekeraar, is opdrachtgever verplicht zijn eigen rekeningnummer door te geven waarop deze gelden gestort mogen worden, wat betekent dat opdrachtgever niet onder bewind, curatele etc. staat. In dit geval dient het rekeningnummer van de bewindvoerder, curator, etc. te worden doorgegeven.
 4. Opdrachtgever verleent toestemming aan JBL&G voor het uitbrengen van een – geanonimiseerd – bericht met betrekking tot zijn/haar letselschadezaak.

Artikel 6: Vernietiging van oude dossiers

 1. Gedurende een periode van tien jaar na het afwikkelen dan wel sluiten van een zaak zal het dossier in het (digitale)archief van JBL&G worden bewaard. Aan het opvragen van oude dossiers uit dit archief zijn kosten verbonden.
 2. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. JBL&G is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.
 3. JBL&G is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid JBL&G

 1. JBL&G is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van verwijtbare en toerekenbare tekortkomingen van JBL&G of van personen in haar dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 2. De aansprakelijkheid van JBL&G voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten.
 3. JBL&G dient in geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van JBL&G is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
 5. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door JBL&G het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is JBL&G daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
 6. JBL&G is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen (derden) niet aansprakelijk.

Artikel 8: Kosten juridische bijstand

 1. Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden deze kosten ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten worden gerekend tot de schade zoals het slachtoffer die lijdt en worden door JBL&G verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar.
 2. Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van JBL&G. Het honorarium wordt indien van toepassing aangevuld met verschotten en vervolgens gefactureerd aan opdrachtgever.
 3. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
 4. JBL&G behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.
 5. Indien de buitengerechtelijke kosten worden vergoed door een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan JBL&G te betalen.
 6. Indien de buitengerechtelijke kosten niet (geheel) worden vergoed is JBL&G bereid deze kosten in bepaalde gevallen kwijt te schelden.

Artikel 9: Juridische bepalingen

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door opdrachtnemer te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.
 3. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.