Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Stappenplan behandeling bedrijfsongeval

26 mei 2014 Bedrijfsongeval

Stappenplan behandeling bedrijfsongeval

Hebt u letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval? Dan zult u uw werkgever aansprakelijk moeten stellen om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. Hoe doet u dat? In dit artikel geeft JBL&G een stappenplan ter behandeling van een bedrijfsongeval.

Stappenplan behandeling bedrijfsongeval

Stap 1:

Stel de werkgever aansprakelijk met een aangetekende brief. Let daarbij op de volgende punten:

 • Vermeld de datum en toedracht van het ongeval;
 • Stel duidelijk dat het om een aansprakelijkheidsstelling gaat;
 • Vergeet niet de brief te ondertekenen;
 • Verstuur de brief aangetekend.

Stap 2:

De werknemer moet aantonen/bewijzen dat het ongeval op de werkvloer (is ruim begrip) tijdens de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Verder moet hij aantonen dat hij schade/letsel heeft opgelopen als gevolg van het ongeval.

Het helpt om op zoek te gaan naar bewijsmateriaal dat uw zaak kan ondersteunen. Waren er collega’s aanwezig ten tijde van het bedrijfsongeval? Vraag of zij schriftelijk willen verklaren wat er gebeurd is. Misschien waren er camera’s waar u de beelden van kunt verkrijgen. Of er zijn stille getuigen, zoals sporen op de vloer.

Stap 3:

Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat:

 • De schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
  Daarvoor is vereist dat werknemer zich tijdens verrichten van zijn onmiddellijk aan ongeval voorafgaande gedraging van het roekeloze karakter van die gedraging bewust was. Dit is zeer zelden het geval. HR 20.9.1996 NJ 1997 nr. 198 VR 1997 nr. 57 Pollemans/Hoondert: De werknemer handelt hier in strijd met uitdrukkelijke instructies van de werkgever en raakt daardoor gewond. Er is ook hier geen ruimte voor beroep op bewuste roekeloosheid bij werknemer.
 • De werkgever zijn zorgplicht is nagekomen. De zorgplicht van artikel 7:658 lid 1 BW behelst niet alleen de inrichting van en het onderhoud van de lokalen, de werktuigen en de gereedschappen waarin of waarmee de werknemer arbeid moet verrichten, maar ook de instructie die de werkgever aan de werknemer dient te geven bij gebruikmaking van lokalen, werktuigen en gereedschappen. Tevens dient de werkgever er op toe te zien dat zijn instructies daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Stap 4:

Meer weten over het aansprakelijk stellen van uw werkgever? Lees onze pagina Werkgever aansprakelijk stellen.

Stappenplan behandeling bedrijfsongeval gevolgd, wat nu?

Aansprakelijkheid erkend voor bedrijfsongeval

In de meeste gevallen zal aansprakelijkheid voor het ongeval op het werk worden erkend door de verzekeraar van de werkgever. Daarna kunt u een schadevergoeding als gevolg het bedrijfsongeval claimen bij de tegenpartij. Een schadevergoeding bestaat uit alle kosten die u heeft gemaakt door het ongeval en een vergoeding voor de immateriële schade die u heeft geleden. Denk aan de volgende schadeposten:

 • De medische kosten die u maakt;
 • Reparatie of vervanging beschadigde bezittingen (bijvoorbeeld uw telefoon);
 • Inschakelen van hulp in de huishouding;
 • Verlies van inkomsten en pensioensopbouw.

Werkgever niet aansprakelijk?

Is de werkgever niet aansprakelijk op grond van het werkgeversaansprakelijkheid omdat bijvoorbeeld niet aangetoond kan worden dat het ongeval op de werkvloer of tijdens de uitoefening van de werkzaamheden is gebeurd? Dan kun je de werkgever soms toch nog aansprakelijk stellen op grond van het zogenaamde ‘goed werkgeverschap’.  Volgens de wet zijn werkgevers zich te gedragen als een goed werkgever. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat werknemers goed verzekerd zijn voor schade.

Smartengeld na bedrijfsongeval

Nadat u een ongeval op het werk is overkomen, kunt u recht hebben op vergoeding van smartengeld. Dit is een vergoeding van de immateriële schade en het leed dat u heeft geleden door het bedrijfsongeval. Lees meer op onze pagina Smartengeld claimen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.