Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Onderzoeksrapport strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten

23 januari 2017 Nieuws

Onderzoeksrapport strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten

INTERVICT heeft in opdracht van Fonds Slachtofferhulp onderzoek gedaan naar hoe slachtoffers van verkeersdelicten de (uitkomst van) de strafprocedure en de procedure ter verkrijging van schadevergoeding ervaren.

Onderzocht werd[1]:

  • Hoe verkeersslachtoffers in Nederland het strafproces en de uitkomst van het strafproces ervaren;
  • Wat hun ervaringen zijn ten aanzien van de schadeafwikkeling; en
  • Welke wettelijke, beleidsmatige en jurisprudentiële ontwikkelingen zich hebben voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de straf(eis) in concrete verkeerszaken.

Uitkomst strafproces

Ten aanzien van de opgelegde straf is 65% van de respondenten van mening dat de straf (veel) te licht is. Het grootste knelpunt voor slachtoffers van verkeersdelicten betreft de uitkomst van het strafproces. Velen zijn het oneens met de kwalificatie van het delict en er heerst ook onvrede met betrekking tot de opgelegde straf.

Schadeprocedure

Veel respondenten vinden de schadeprocedure (veel) te lang duren (59%), waarmee de snelheid van de schadeafwikkeling als aandachtspunt kan worden aangemerkt. 26% van de respondenten is (heel) ontevreden over het verloop van de schadeprocedure, tegenover 48% (heel) tevreden respondenten. Dit betekent dat met name de lange duur van schadevergoedingsprocedures kan worden aangemerkt als een knelpunt

Slachtoffers gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat de schade volledig werd vergoed.

Straf(eis) in verkeerszaken

De laatste relevante ontwikkeling op dit gebied betreft het vervolgings- en strafbeleid van het OM en de rechters. Een eerste opvallende constatering is dat de huidige OM Richtlijn in bepaalde gevallen een lichtere strafeis voorschrijft dan voorheen. Dit om de Richtlijn in overeenstemming te brengen met de rechterlijke oriëntatiepunten. Vanwege de verbindendheid van de Richtlijn zal dit in de praktijk betekenen dat officieren van justitie in sommige situaties een lagere straf zullen eisen.

Aanbevelingen uit het rapport ten aanzien van de schadeafwikkeling

Uit de slachtoffersurvey bleek dat veel slachtoffers van verkeersdelicten de uitgekeerde schadevergoeding als (veel) te laag beoordeelden. Veel slachtoffers (bijna zes op de tien) waren bovendien van mening dat de hele procedure (veel) te lang duurde. Hier zou dan ook zeker een en ander aan verbeterd dienen te worden. De nieuwe ontwikkeling binnen de verzekeringswereld om het herstel centraal te stellen, en de schade van slachtoffers zo snel en volledig mogelijk te vergoeden kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Deze aanpak zou ook bij slachtoffers van verkeersdelicten vaker mogen worden toegepast.

“Het is opmerkelijk dat verkeersmisdrijven – jaarlijks toch verantwoordelijk voor een behoorlijk aantal ernstige slachtoffers -tot nog toe zo weinig (empirisch) zijn onderzocht. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor buitenlandse jurisdicties. Het onderzoek naar (slachtoffers van) verkeersdelicten staat in de kinderschoenen en het huidige onderzoek heeft enkel een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan onze kennis op dat gebied.” Aldus het rapport.

JBL&G onderschrijft dit en spreekt hiermee de hoop uit dat er in de toekomst meer onderzoeken zullen volgen. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kan hopelijk de situatie van het slachtoffer (in het strafproces) verbeterd en versterkt worden.

INTERVICT

INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg) is een internationaal en interdisciplinair onderzoeksinstituut van de Tilburg University. Het instituut is opgericht in 2005. Ruim twintig onderzoekers doen hier onderzoek naar de juridische, psychologische en sociale implicaties van slachtofferschap. Door het uitvoeren van diverse onderzoeken wil INTERVICT bijdragen aan een uitgebreide, evidence-based kennis over de empowerment en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik.

 

[1] Bron: Onderzoeksrapport strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.