Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade en huishoudelijke hulp

9 januari 2016 Letselschade informatie

Letselschade en huishoudelijke hulp

Wanneer iemand een ongeval heeft gehad en hij heeft hier letsel door opgelopen, kan het zijn dat hij zijn eigen huis niet meer kan schoonhouden. Wanneer een ander aansprakelijk kan worden gehouden voor dit ongeluk, heeft het letselschadeslachtoffer recht op schadevergoeding, zodat hij een huishoudelijke hulp kan inschakelen.

Letselschade berekenen

Als uitgangspunt voor de berekening van de omvang van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding dient dat cliënt zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin hij/zij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven. Hieruit volgt dat de schade in beginsel moet worden berekend met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval.

Schadevergoeding om schoonmaker te betalen

Dit klinkt heel ingewikkeld, maar het komt er op neer dat wanneer iemand een ongeluk door de schuld van een ander heeft gehad, hij zoveel mogelijk op dezelfde voet zou moeten kunnen doorleven alsof het ongeval niet was gebeurd. In het geval van het niet meer kunnen uitvoeren van de huishoudelijke taken, betekent dit dat er een schadevergoeding moet worden betaald voor het betalen van een schoonmaker.

Gedragscode Behandeling Letselschade

Uit de Gedragscode Behandeling Letselschade blijkt dat er situaties zijn waarin de omvang van de schade niet met zekerheid is vast te stellen.

  • Voor de schadepost huishoudelijke hulp hoeft de benadeelde bijvoorbeeld niet per se daadwerkelijk een hulp in te schakelen.
  • Het gaat namelijk om vergoeding van de ‘hulpbehoefte’.
  • De tegenpartij moet in dat geval aanvaarden dat slechts beperkte zekerheid bestaat over de exacte omvang van de schade.
  • Die acceptatie is van belang, omdat zij daarmee blijk geeft de benadeelde te vertrouwen.
  • Bovendien toont zij respect voor het slachtoffer.

Richtlijn huishoudelijke hulp Letselschade Raad

Om het de slachtoffers iets gemakkelijker te maken en vooral om veel discussie in de periode direct na het ongeval te voorkomen heeft de Letselschade Raad richtlijnen opgesteld om de post huishoudelijke hulp te kunnen inschatten. Deze richtlijnen geven het letselschadeslachtoffer recht op een vergoeding, zonder dat het slachtoffer echt moet bewijzen waarvoor hij die hulp nodig heeft. Dit voorkomt dat een slachtoffer echt in de problemen komt, wanneer een verzekeraar zou proberen de zaak te traineren.

Definities volgens de Letselschade Raad
Huishoudelijke hulp: De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen, met uitzondering van activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid.  De richtlijn ziet niet toe op verzorgende en verplegende taken. Onder de richtlijn vallen alle huishoudelijke taken, zoals beschreven in de definitie van huishoudelijke hulp. Wanneer er veel meer hulp noodzakelijk is dan in de richtlijn beschreven,  dan kan er natuurlijk worden afgeweken van de richtlijn.

Er wordt gewerkt met twee categorieën:

Licht beperkt tot matig beperkt en zwaar beperkt

  • Alleenstaande: licht tot matig beperkt geeft recht op € 65,00 per week, zwaar beperkt: € 130,00 per week.
  • Tweepersoonshuishouden: licht tot matig beperkt geeft recht op € 86,00 per week, zwaar beperkt: € 172,00 per week.
  • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: licht tot matig beperkt geeft recht op € 162,00 per week, zwaar beperkt: € 324,00 per week.
  • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: licht tot matig beperkt geeft recht op € 140,00 per week, zwaar beperkt: € 280,00

Alleen voor de eerste dertien weken na het ongeval

Bovengenoemde bedragen gelden alleen voor de eerste dertien weken na het ongeval. Het voordeel van deze richtlijn is, dat een slachtoffer niet hoeft te bewijzen dat hij daadwerkelijk hulp heeft ingeroepen en dat hij heeft betaald voor deze hulp. Het gaat immers om de behoefte aan huishoudelijke hulp. Na deze dertien weken wordt gekeken hoeveel huishoudelijke hulp nog steeds nodig is. De tegenpartij moet ook die hulp betalen.

Wanneer u een ongeval is overkomen en u heeft letsel opgelopen, kunt u gratis advies bij één van onze juristen inwinnen met betrekking tot uw recht op vergoeding van huishoudelijke hulp.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.