Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Inkomstenverlies na ongeval doordat arbeidscontract niet wordt verlengd

1 januari 2016 Jurisprudentie

Inkomstenverlies na ongeval doordat arbeidscontract niet wordt verlengd

Bent u gewond geraakt door de schuld van een ander en wordt uw tijdelijke contract niet verlengd omdat u arbeidsongeschikt bent? Het inkomstenverlies na ongeval dat hierdoor ontstaat, dient in de meeste gevallen te worden vergoed door uw tegenpartij.

Arbeidsongeschikt door ongeval

Wanneer iemand gewond is geraakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval kan het zijn dat hij voor korte of lange tijd zijn werk niet meer kan uitvoeren. Vaak wordt een tijdelijk contract niet verlengd als iemand klachten heeft overgehouden na een ongeval. De werkgever durft het meestal al helemaal niet aan om het contract om te zetten naar een vast contract. Het letselschadeslachtoffer kan hierdoor veel inkomsten uit loon mislopen. Het is vaak moeilijk voor het slachtoffer om aan de tegenpartij te bewijzen dat zónder ongeval het contract wel verlengd zou zijn, of dat hij zonder ongeval een andere baan zou hebben gevonden.

Lastig te bewijzen

Het is lastig te bewijzen voor het slachtoffer dat hij zonder ongeval nog betaald werk zou hebben gehad. Wanneer u in een dergelijke situatie verzeild bent geraakt, is het verstandig juridische hulp van een jurist in te roepen, die gespecialiseerd is in letselschade. Er zijn namelijk uitspraken van rechters gedaan in soortgelijke zaken, waarin bepaald is dat aan een slachtoffer geen al te hoge eisen mogen worden gesteld met betrekking tot de bewijslast van deze schadepost.

Inkomsten letselschadeslachtoffer moeten worden vergoed

Met andere woorden: Word je contract niet verlengd doordat je klachten hebt overgehouden als gevolg van een ongeval, dan moeten in de meeste gevallen de inkomsten die je hierdoor misloopt worden vergoed door de tegenpartij.

Lees hieronder een samenvatting van een arrest van de Hoge Raad  dat het slachtoffer hierin gelijk gaf.

Vehof/Helvetia: Hoge Raad 15 mei 1998, NJ 1998, 624

Partijen
• Eiseres is het slachtoffer mevrouw Vehof,
• Verweerder is Helvetia schadeverzekering N.V.

Gebeurtenis:
Vehof is gewond geraakt door een verkeersongeval. Helvetia is de tegenpartij. Vehof heeft als gevolg van het ongeval een ernstig post-whiplash-trauma opgelopen.  Vehof had zich net ingeschreven voor een MDGO-VZ opleiding die zij als gevolg van haar verwondingen niet kon afmaken. Daarnaast kon ze niet langer werken in de verzorgende sector

Rechtsvraag: Hoe bereken je het verlies aan arbeidsvermogen en wie draagt de bewijslast met betrekking tot de hypothetische inkomenssituatie.

Met andere woorden: wanneer het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden, wat zou ze dan zijn gaan doen?

Het Hof oordeelde als volgt: Vehof stelt dat ze als gevolg van het ongeval niet langer in staat is om te werken in de verzorgende sector en daarnaast haar MDGO-VZ opleiding niet kon afmaken. Het Hof overweegt dat Vehof geen noemenswaardige opleiding en werkverleden heeft, maar zich wel heeft ingezet als vrijwilliger in de zorg. Met inachtneming van bovenstaande acht het Hof het niet  aannemelijk dat Vehof, wanneer het ongeval haar niet was overkomen, haar opleiding voldoende had afgerond en had kunnen gaan werken in de zorg.

Volgens Hof ook zonder ongeval geen inkomsten

Bewijslast: Het Hof beslist dat Vehof geen feiten en omstandigheden heeft gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Het Hof beslist dus dat Vehof ook zonder ongeval geen cent had kunnen verdienen. Het besluit van het Hof om het hypothetische verdienvermogen van Vehof op nul  te houden, heeft te maken met een verklaring van Vehof dat zij nooit van plan is geweest om buiten de sociale sector te gaan werken.

Volgens de Hoge Raad is dit niet juist!

Hoge Raad: Allereerst gaat de Hoge Raad in op de beslissing van het Hof om het hypothetische verdienvermogen van Vehof op nihil te zetten, gebaseerd op de verklaring van Vehof dat ze niet van plan was te gaan werken buiten de sociale sector. Deze verklaring was gedaan door Vehof met het idee dat ze door haar MDGO-VZ opleiding in de zorg aan het werk kon gaan. Nu het Hof heeft gesteld dat Vehof geen werk in de verzorgende sector zou vinden, kan er niet vanuit worden gegaan dat Vehof niet op zoek zou zijn gegaan naar een baan buiten de verzorgende sector. Bij het vaststellen van het hypothetische verdienvermogen had dan ook rekening gehouden moeten worden met de kans dat Vehof een baan buiten de verzorgende sector zou hebben gevonden. (r.o 3.4.1)

Wat is een redelijke verwachting voor de toekomst?

Berekenen van het verlies arbeidsvermogen: De Hoge Raad benadrukt nog eens dat de vraag of Vehof als gevolg van het ongeval schade heeft geleden door verlies van toekomstige inkomsten uit arbeid, moet worden beantwoord door vergelijking van de feitelijke inkomenssituatie na het ongeval met de hypothetische situatie bij wegdenken van het ongeval. Daarbij komt het aan op de redelijke verwachting van de rechter omtrent toekomstige ontwikkelingen.( r.o 3.5.1- 3.5.3)

Bewijs: Het oordeel van het Hof dat het niet aannemelijk is dat Vehof haar opleiding met goed gevolg zou hebben afgemaakt, vindt de Hoge Raad met inachtneming van de gedingstukken en het ontbreken van een verdere motivering onbegrijpelijk.

Er mogen geen hoge eisen worden gesteld om deze schadepost te bewijzen

Hoge Raad overweegt: Aan een benadeelde die blijvend letsel heeft opgelopen mogen geen strenge eisen worden gesteld met betrekking tot het leveren van bewijs van de arbeidsinkomsten die de benadeelde in de toekomst zou hebben genoten in de hypothetische situatie dat het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden; het is immers de aansprakelijke veroorzaker van het ongeval die aan de benadeelde de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen omtrent hetgeen in die hypothetische situatie zou zijn geschied.( r.o 3.5.1- 3.5.3)

Kortom: Lijdt u schade doordat u minder inkomsten geniet na het ongeval, laat u dan bijstaan door één van onze gespecialiseerde juristen.

Neem vandaag nog contact op. Alle juristen van JBL&G werken geheel gratis voor slachtoffers van ongevallen. U krijgt dit schriftelijk bevestigd.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.