arbeidsongeval

Heeft één van uw uitzendkrachten en een ongeval gehad?

Aansprakelijkheid werkgever voor uitzendkrachten, hoe zit dat? Als de werknemer tijdens zijn werkzaamheden een bedrijfsongeval krijgt en hij werkte als uitzendkracht, wie kan hij dan aansprakelijk stellen voor zijn schade? Dat klinkt ingewikkeld, er zijn dan feitelijk twee werkgevers. In de meeste gevallen is de inlener, de werkgever waar de uitzendkracht werkzaam is, aansprakelijk. Maar in sommige gevallen zijn beide werkgevers aansprakelijk te stellen.

Aansprakelijkheid werkgever voor uitzendkrachten na een bedrijfsongeval

Artikel 7:658 BW

Het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658 BW) geeft aan dat de werkgever in principe aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens werktijd lijdt.

Bij een uitzendverhouding zijn er echter twee ‘werkgevers’:

  • De formele werkgever, het uitzendbureau;
  • En de materiële werkgever, de inlener.

Wie kan invloed uitoefenen?

De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld als deze als opdrachtgever invloed kan uitoefenen om een ongeval of een ongeluk te voorkomen.

In zijn algemeenheid is het dus zo dat de inlener (de opdrachtgever) als aansprakelijke partij wordt aangemerkt. In de meeste gevallen zal dit de materiële werkgever zijn, dus niet het uitzendbureau. Bijvoorbeeld de eigenaar van de fabriek, waar de uitzendkracht feitelijk de werkzaamheden uitvoerde.

Aansprakelijkheid werkgever voor uitzendkrachten uitsluiten

In de afspraak tussen uitzendbureau en opdrachtgever wordt de aansprakelijkheid van de uitzendonderneming ook vaak uitgesloten. Maar dit betekent niet dat een uitzendbureau nooit aansprakelijk kan worden gesteld. De werknemer mag nooit de dupe worden van deze uitsluiting. Wanneer er een bedrijfsongeval is gebeurd, zijn er gevallen waarin het uitzendbureau gewoon aansprakelijk gesteld kan worden.

Werknemer mag nooit de dupe worden

Is het uitzendbureau ervan op de hoogte dat er omstandigheden zijn die een risico vormen voor de veiligheid van de werknemer? Dan kan ook het uitzendbureau aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Meer weten over bedrijfsongevallen en het aansprakelijk stellen van de werknemer? Lees onze pagina bedrijfsongeval.

Arbeidsomstandighedenwet

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt de inlener aangemerkt als werkgever van de uitzendkracht. Dit betekent dus dat de werkgever verantwoordelijk is voor naleving van alle regels uit de Arbo-wet, óók voor de uitzendkrachten die werkzaam zijn binnen het bedrijf.

Een uitzendkracht kan deze werkgever rechtstreeks aanspreken voor eventuele schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat is ook logisch, aangezien de uitzendkracht werkzaam is onder de leiding en toezicht van deze opdrachtgever en deze verantwoordelijk is voor de werkomstandigheden van de uitzendkracht.

Werkgever aansprakelijk stellen? Lees hier hoe dat in z’n werk gaat.

Aansprakelijkheid werkgever voor uitzendkrachten: beiden aansprakelijk stellen

De uitzendkracht die tijdens zijn werkzaamheden schade lijdt, kan zowel het uitzendbureau als de inlener krachtens art. 7:658 lid 4 BW aansprakelijk stellen, wanneer het uitzendbureau en/of de inlener tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

Wanneer:

  • Het uitzendbureau en/of de inlener zeggenschap heeft over de werkplek en daarmee een reële zorgplicht heeft jegens de uitzendkracht;
  • Er geen algemeen bekende gevaren zijn waarvan naar alle redelijkheid kon worden verwacht dat de uitzendkracht hiervan op de hoogte zou moeten zijn;
  • Er door het uitzendbureau en/of de inlener onvoldoende aandacht is voor de veiligheid van de uitzendkracht, het uitzendbureau en/of de inlener geen toezicht heeft gehouden;
  • Geen maatregelen heeft getroffen of geen aanwijzingen heeft gegeven, waardoor het ongeval wellicht voorkomen had kunnen worden.

Artikel 7:658 BW lid 4: hoofdelijk verbonden

Door de invoering van lid 4 aan artikel 7:658 BW kunnen zowel de werkgever als de inlener bij wie de arbeid wordt verricht aansprakelijk worden gesteld. Zij zijn dan hoofdelijk verbonden op grond van het bepaalde in art. 6:102 BW, maar kunnen onderling regres nemen. Dit houdt in dat degene die volledig aansprakelijk is gesteld door het slachtoffer (deze heeft daar keuzevrijheid in), een deel van de kosten weer kan verhalen op de andere werkgever.
Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.