Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’

28 november 2018 Algemeen

Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’

Zoals aangekondigd op de Letselschade Raadsdag d.d. 22 november jongstleden kan er vanaf heden gewerkt worden met de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur‘.

Onze bedenkingen bij deze aanbeveling

Uit de aanbeveling:

“Uit de reeds gehouden pilots kwam naar voren dat bij het werken met één onafhankelijk medisch adviseur de doorlooptijd van het medisch traject wordt verkort, de klanttevredenheid gemiddeld op hetzelfde niveau blijft en de dossierkosten beperkt kunnen worden.”

JBL&G vraagt zich af:

 • Waar zit het voordeel voor het slachtoffer, als aan wordt gegeven dat de klanttevredenheid gemiddeld op hetzelfde niveau blijft? Dan is er toch geen winst voor het slachtoffer?
 • Dat het medisch traject verkort wordt kan ook met veel minder belastende en voor het slachtoffer minder vergaande maatregelen, zoals het verkorten van de huidige (zeer lange) wachttijden van medisch adviseurs van de verzekeraars (drie maanden is geen uitzondering, terwijl MAB, het medisch adviesbureau waar wij gebruik van maken, binnen tien werkdagen een advies verstrekt).
 • Dossierkosten blijft dan als enige voordeel over, dit is een voordeel voor de verzekeraars, niet perse voor de slachtoffers. Ook dit voordeel kan op andere vlakken behaald worden, die minder ingrijpend zijn voor het slachtoffer. Bijvoorbeeld korte doorlooptijden door genoeg personeel bij de verzekeraars, waardoor zaken niet veel langer duren dan nodig en onnodige rappels verstuurd dienen te worden en geruststellende telefoontjes met slachtoffers gevoerd dienen te worden, overstappen naar andere kantoren (want verzekeraar laat zo lang op zich wachten) kunnen worden voorkomen.

“Benadrukt moet worden dat het altijd aan de benadeelde is om (in overleg met zijn belangenbehartiger) te besluiten of gebruik wordt gemaakt van één onafhankelijk adviseur conform de Aanbeveling of dat de benadeelde er de voorkeur aan geeft zijn eigen adviseur te raadplegen. “

 • Gelukkig maar, zo denken wij.
 • Maar, het lijkt de laatste tijd wel een nieuwe trend onder verzekeraars om standaard over de hoogte van het medisch advies te klagen. Zo zegt één verzekeraar maar 190 euro per uur te willen betalen voor onze medisch adviseurs (los van of zij het totaalbedrag redelijk achten of niet), terwijl de rechter zich heeft uitgesproken over een redelijk uurtarief van een advocaat à 270 euro. Een arts zou toch minimaal hetzelfde uurtarief vergoed dienen te krijgen, gezien zijn opleiding welke in de meeste gevallen meer jaren telt dan die van een advocaat.
 • Maar door het stelselmatig niet – volledig – betalen van medische adviezen aangevraagd door belangenbehartigers, wordt er wel een incentive gecreëerd voor letselschadekantoren die deze kosten niet zelf kunnen of willen dragen, om dan maar te kiezen voor één medisch adviseur, zodat de kantoren dan wel de slachtoffers zèlf niet zelf hoeven op te draaien voor de kosten van de medisch adviseur.

“Deze medisch adviseurs dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen om als één medisch adviseur op te treden. Dit houdt in dat zij zijn opgeleid en geaccrediteerd op nog op te stellen eisen (onder auspiciën van de GAV).”

 • Waarom speelt de GAV zo’n grote rol hierin? Waarom mag deze de eisen opstellen welke opleiding een medisch adviseur dient te hebben gevolgd, terwijl zij zelf zo’n opleiding aanbieden (klinkt een beetje als wij van WC eend adviseren WC eend). En waarom mag de GAV ook nog eens beslissen welke medisch adviseurs in het Register van de LetselschadeRaad komen?
 • De GAV levert slechts verzekeringsartsen, terwijl er vaak toch ook andere specialismen noodzakelijk zijn om de gevolgen van een ongeval goed en deskundig in kaart te brengen. Zo zien wij in onze praktijk vaak ongevallen met orthopedisch letsel: Dan schrijft bij het MAB een orthopeed het advies. Tandheelkundig letsel? Een tandarts of kaakchirurg. Verder ook veel huisartsen (breed opgeleid, veel kennis en ervaringen uit de praktijk).
 • Laten we niet vergeten dat pas sinds 2001 de statuten van het GAV zijn gewijzigd waardoor de Vereniging opengesteld wordt voor geneeskundig adviseurs die niet direct of indirect verbonden zijn aan een verzekeringsmaatschappij.
 • Deze instantie, die vanaf 1901 honderd jaar lang slechts bestuurd werd door en leden had van medisch adviseurs die verbonden waren aan een verzekeringsmaatschappij, zou nu dus mogen beslissen welke opleiding een medisch adviseur moet gaan volgen (gokje: hun eigen opleiding) en welke medisch adviseurs gekwalificeerd genoeg zijn om in het Register te komen staan.

Het stappenplan dat de aanbeveling voorschrijft, houdt in dat het medisch advies een belangrijke taak verliest: namelijk ruggespraak met de behandelaar. Laten we niet vergeten dat juristen juristen zijn, geen arts. Daarom is het zo waardevol om, wanneer de medische informatie is ontvangen, te overleggen met je (eigen) medisch adviseur. Over welke vragen van belang zijn bijvoorbeeld, of er sprake is van een medische eindtoestand. Deze mogelijkheden verdwijnen wanneer de jurist eerst, en in overeenstemming met de verzekeraar, vragen dient op te stellen, alvorens hij over de medische informatie beschikt. Onduidelijkheden over een bepaald traject of specifieke vragen over een bepaald letsel kunnen niet gesteld worden aan de medisch adviseur, omdat men nu eenmaal niet over die informatie beschikt. Als jurist dien je nu als een blinde vragen te gaan stellen aan een medisch adviseur die je niet kent, dus je kunt ook niet inschatten of hij wel begrijpt wat jij bedoelt.

“Op basis van een door de benadeelde ondertekende medische machtiging / medische volmacht, vraagt de medisch adviseur de door hem noodzakelijk geachte medische informatie op en stelt partijen daarvan op de hoogte.”

De eerste optie is dat de benadeelde een gerichte medische machtiging ondertekent, waarin de benadeelde een specifiek in de medische machtiging genoemde behandelend arts of instantie toestemming geeft om bepaalde medische informatie aan de medisch adviseur te verstrekken.”

“De tweede optie is dat de benadeelde de medisch adviseur door middel van een medische volmacht toestemming verleent om namens hem medische informatie op te vragen. In dat geval kan de gevolmachtigde medisch adviseur worden gezien als een verlengstuk van de benadeelde zelf en gelden voor het inzagerecht en het recht op afschrift enkel de beperkingen die ook zouden gelden als de benadeelde zelf om medische informatie zou verzoeken (geen inzage in of afschrift van bepaalde gegevens als dat noodzakelijk is ter bescherming van de privacy van derden of als dit voor betrokkene zelf nadelig zou zijn als deze van bepaalde gegevens op de hoogte wordt gesteld).”

“Het voordeel van een medische volmacht boven een gerichte medische machtiging is dat de benadeelde slechts eenmalig toestemming hoeft te geven voor het opvragen van medische informatie en de medisch adviseur vervolgens naar bevind van zaken kan handelen. Dat beperkt de nodige administratieve handelingen en bespaart tijd en kosten. In het geval dat de benadeelde er niet mee instemt de medisch adviseur een dergelijke vrijbrief voor het opvragen van medische informatie te geven, kan de benadeelde er in dat geval voor kiezen met gerichte medische machtigingen te werken en steeds per behandelend arts of instantie toestemming te geven voor het opvragen van bepaalde medische informatie.”

 • De Aanbeveling geeft twee opties, waarvan ze de meest ingrijpende aanraden: een volmacht. Ze willen dat het slachtoffer een medische volmacht ondertekent waardoor de medisch adviseur een verlengstuk van het slachtoffer wordt. Hij kan alle informatie opvragen waarvan hij denkt dat noodzakelijk is.
 • Dit staat haaks op de gedachte dat de medisch adviseur onafhankelijk en onpartijdig dient te zijn. Als dat zo is, dan hoort hij dus geen verlengstuk van het slachtoffer te zijn.
 • Op deze manier vraagt de LetselschadeRaad van slachtoffers om een complete vreemde, die betaald wordt door de verzekeraar van degene die het ongeluk heeft veroorzaakt, een vrijbrief te geven om alle medische informatie van hem op te vragen. Gezien de gevoeligheid van deze informatie en de irrelevante informatie die artsen regelmatig meesturen (informatie over incest tijdens iemands jeugd of een SOA tijdens zijn tienerjaren, terwijl het ongeval gebeurd is toen het slachtoffer 50+ was, terwijl door de belangenbehartiger gevraagd wordt naar de medische informatie sinds datum ongeval, is eerder regel dan uitzondering).
 • Druist dit niet in tegen artikel 8 van het EVRM (Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven)?
 • Slachtoffers vinden het vaak al geen fijn idee dat hun eigen belangenbehartiger, iemand die ze kennen en met wie ze een vertrouwensband hebben opgebouwd, deze informatie onder ogen krijgt. Laat staan dat deze informatie bij een vreemde medisch adviseur én de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval terechtkomt…
 • Wederom wordt iets als voordeel genoemd dat alleen een voordeel voor de verzekeraar lijkt: Dat beperkt de nodige administratieve handelingen en bespaart tijd en kosten.

“Het correctierecht biedt aan benadeelde niet de mogelijkheid om de in zijn ogen niet relevante passages te laten verwijderen.”

 • Zie hierboven, niet voor het ongeval relevante informatie mag dus niet verwijderd…

“Partijen kunnen, doorgaans op advies van de medisch adviseur, besluiten een gezamenlijke medische expertise te laten verrichten. Omdat een medische expertise over het algemeen belastend is (voor de benadeelde), tijdrovend en kostbaar, wordt zo terughoudend mogelijk met medische expertises omgegaan.”

 • Er wordt met klem geadviseerd tégen een expertise, terwijl het stappenplan dat in deze aanbeveling wordt omschreven in feite een expertise omschrijft. En dan ook nog een expertise waarbij waar de arts (meestal) het slachtoffer niet eens ziet.
  • Er wordt gewerkt met één vraagstelling waarover beiden partijen het eens dienen te zijn.
  • Slachtoffer heeft alleen correctierecht, mag geen niet relevante stukken laten verwijderen.

“Als de medisch adviseur over onvoldoende specialistische medische kennis beschikt om de voorliggende problematiek te kunnen beoordelen; […] kan (al dan niet op advies van de medisch adviseur) door partijen worden besloten een medische expertise op te starten.”

 • Zoals het er nu uitziet, worden alleen verzekeringsartsen deskundig genoeg geacht om medisch advies uit te brengen. Het zal dus al snel voorkomen dat deze niet specialistisch genoeg is. Waarom wordt er voor zo’n specifiek vereiste gekozen, terwijl er ook genoeg medisch adviseurs zijn die wél voldoende gespecialiseerd zijn voor bepaalde ongevallen (orthopeed, traumachirurg, radioloog, tandarts, kaakchirurg etc) die géén opleiding van het GAV gevolgd hebben, maar wèl de kennis in huis hebben om een medisch advies te schrijven op hun deskundigheidsgebied. Op deze manier kan een expertise in de meeste gevallen simpelweg worden voorkomen.

“De werkgroep verwacht met deze Aanbeveling een voor de benadeelde welkome en een voor de praktijk bruikbare mogelijkheid te hebben aangedragen om het medisch beoordelingstraject binnen de letselschadebehandeling op vlotte, transparante en minder belastende wijze te kunnen vormgeven.”

 • Vlot: is dit daadwerkelijk sneller? Zoals gezegd kan een medisch adviseur binnen tien werkdagen een medisch advies schrijven. Wanneer verzekeraars zich hier ook aan houden, kan de behandeling van de zaak vlot verlopen. Probleem nu is dat medisch adviseurs bij verzekeraars dermate grote achterstanden hebben, dat dàt het proces vertraagt. Naast de achterstanden en lange reactietermijnen van schadebehandelaars die sowieso bij verzekeraars eerder regel dan uitzondering zijn.
  • Deze procedure lijkt omslachtig: voordat er medische informatie is opgevraagd, overeenstemming bereiken over vragen. Deze vragen voorleggen, door een externe partij de medische informatie op laten vragen (uit ervaring weten we dat hier echt vaak op gerappelleerd dient te worden en achteraan gebeld moet worden voordat men deze allemaal in zijn bezit heeft). Dan correctie en inzage rondes. Dan advies. Gaat dit werkelijk sneller?
 • Transparant: voor de verzekeraar, die nu ook alle irrelevante medische informatie van het slachtoffer zal ontvangen. Niet voor het slachtoffer, wiens belangenbehartiger niet kan overleggen met de medisch adviseur (want dan lijkt het alsof je de medisch adviseur wil beïnvloeden).
 • Minder belastend: dit hele proces is juist veel belastender voor het slachtoffer. Want: informatie wordt opgevraagd en dient dan goedgekeurd te worden door het slachtoffer, normaal vraagt zijn eigen belangenbehartiger dit op en kan cliënt aangeven dat hij niet wil dat de informatie over bijvoorbeeld een incestperiode bij de tegenpartij terecht komt.

In de discussie over letselschadeslachtoffers neigt het steeds meer naar kostenbesparing en efficiëntie, maar laten we niet vergeten dat we het hier over mensen hebben die met letsel kampen dat hen door een ander is toegedaan. In een rolstoel zitten of je met krukken behelpen omdat een automobilist even op zijn mobieltje keek, en als letselschadeslachtoffer zit je opeens opgescheept met een jarenlang traject van verzekeraars,  die in veel gevallen traineren en je voor geen cent geloven. Moeten we deze mensen nu ook echt nog een medisch adviseur in de maag splitsen die een vrijbrief krijg om in hun medische historie te wroeten (informatie die wat de AVG betreft extra gevoelig is die niet aan jouw kant staat, die betaald wordt door de tegenpartij, en dan ook nog eens zonder dat je daarna niet relevante informatie (abortus, SOAs, etc) mag laten schrappen?

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.