Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Uitgekeerde bedragen smartengeld niet toereikend

6 november 2013 Schadeclaim

Uitgekeerde bedragen smartengeld niet toereikend

Het is een onderwerp waarover je kunt blijven discussiëren. De één vindt het bedrag dat aan smartengeld wordt toegekend genoeg, de ander vindt uitgekeerde bedragen smartengeld niet toereikend. Toch heeft de Nederlandse burger doorgaans hierover dezelfde mening. Men beschouwt het bedrag vaak als minimaal en in geen enkele verhouding staan tot het leed van het letselschadeslachtoffer.

Smartengeld niet toereikend

U vraagt zich af hoe de hoogte van het smartengeldbedrag wordt berekend. Hoe is het mogelijk gevoelens en aangedaan leed om te zetten naar absolute cijfers? Het is haast ondoenlijk voor een rechter om het juiste bedrag te bepalen. Wat is een redelijk bedrag na een geval van een achterop aanrijding? Welk bedrag zou uitgekeerd moeten worden na jarenlang last te hebben gehad van hoofdpijn? Zeg het maar.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is dus een vergoeding voor leed, stress en pijn die een letselschadeslachtoffer lijdt na een ongeval. Het is erg moeilijk om aan zulke abstracte zaken een bedrag toe te kennen. Smartengeldbedragen in Nederland lopen dan ook zeer uiteen.

Hoogste smartengeld

Het hoogste smartengeld ooit toegekend in Nederland is € 338.000,- voor een vrouw die veel te laat te horen kreeg dat ze in het terminale stadium van kanker zat. Zelfs voor dat recordbedrag is echter te beargumenteren dat het smartengeld niet toereikend is: is een compensatie ruim drie ton genoeg voor iemand die nog maar enkele jaren te leven heeft door andermans fout? Is dat de waarde van een mensenleven?

In de landen die ons omringen, zoals Duitsland, Italië, Engeland en Frankrijk, zijn smartengeldbedragen die door rechters worden toegekend veel hoger dan in Nederland. Duitsland is daarbij koploper: het hoogste smartengeldbedrag dat daar werd toegekend is € 500.000,-. Dat is de kant die Nederland op zou moeten gaan. Natuurlijk kent iedereen de verhalen van enorme bedragen in de VS, maar daar hoeven we in Europa niet op te rekenen.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Het ene verkeersongeval is het andere niet, de ene hoofdpijn is de andere niet. In de wet staat dat het smartengeld ‘naar billijkheid’ moet worden vastgesteld. Maar wie bepaalt wat billijk is?

De bedragen die toegekend worden aan letselschadeslachtoffers, worden vaak bepaald aan de hand van oudere zaken. Wat is er toen uitgekeerd en hoe verhoudt de huidige zaak zich tot de uitspraak van destijds? Dit is een van de belangrijkste elementen om een acceptabel bedrag te kunnen bepalen.

Smartengeld gids

De ANWB verzamelt al deze uitspraken in de zogenaamde Smartengeldgids. Belangenbehartigers halen hier vergelijkbare zaken uit, aan de hand waarvan zij hun schadeclaim onderbouwen.

Persoonlijke situatie van het slachtoffer

Naast uitspraken over smartengeld in vergelijkbare zaken, wordt bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld ook gekeken naar de persoonlijke situatie van het slachtoffer. De rechter of belangenbehartiger neemt onder andere de volgende zaken in overweging:

  • Hoe zwaar is het letsel?
  • Hoe traumatisch was het ongeval?
  • Wat is de leeftijd en leefsituatie van het slachtoffer?
  • In hoeverre beïnvloedt het letsel het dagelijks leven van het slachtoffer?
  • In hoeverre beleeft het slachtoffer minder vreugde aan het leven door het ongeval?

Rechter bepaalt hoogte smartengeld

Smartengeld, of beter gezegd de hoogte ervan, draagt altijd een probleem met zich mee. Na de uitspraak van de rechter moet men maar aannemen dat de uitspraak te billijken is. Iedereen ervaart het anders. Ieder heeft zijn eigen emoties waar volgens hem of haar een bepaald bedrag aan smartengeld bij hoort. Op het moment dat de rechter de hoogte van het bedrag bepaalt, is het maar afwachten of hij/zij de emoties en het leed van het slachtoffer goed heeft ingeschat.

Hoogte smartengeld niet toereikend

Eigenlijk is de hoogte van het uitgekeerde smartengeld nooit hoog genoeg. Immers, het leed dat men heeft geleden is helemaal niet in geld uit te drukken. Toch kan een uitkering van het smartengeld voelen als een vorm van genoegdoening en op die manier kan de uitkering van het smartengeld dan weer een klein beetje bijdragen aan het herstel en het rechtvaardigheidsgevoel, vooral als een ander de schuld is van alle ellende.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.