Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheid en de Directe Actie

7 februari 2016 Bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid en de Directe Actie

Ik heb een ongeval gehad maar mijn werkgever gaat failliet. Kan ik dan nog mijn letselschade verhalen?

Sinds 2006 kent het verzekeringsrecht een wettelijke grondslag voor de directe actie in de vorm van artikel 7:954 BW. Dit artikel is van toepassing wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval en men wil de aansprakelijkheid erkend krijgen via een rechtstreekse vordering bij de verzekeraar.

Wanneer kan ik de verzekeraar van mijn werkgever rechtstreeks aansprakelijk stellen?

  1. Het moet gaan om een verzekering tegen aansprakelijkheid
  2. De werkgever moet het ongeval hebben gemeld aan zijn verzekeraar
  3. Het letselschadeslachtoffer moet aanspraak maken op betaling
  4. Er moet dekking van aansprakelijkheid zijn
  5. De directe aanspraak bestaat alleen in geval van dood of letsel

Artikel 7:954 BW

1. Indien in geval van een verzekering tegen aansprakelijkheid de verzekeraar ingevolge artikel 941 de verwezenlijking van het risico is gemeld, kan de benadeelde verlangen, dat indien de verzekeraar een uitkering verschuldigd is, het bedrag dat de verzekerde daarvan ter zake van de schade van de benadeelde door dood of letsel te vorderen heeft, aan hem wordt betaald.
2. De benadeelde kan zonder melding deze betaling verlangen indien de verzekerde een rechtspersoon was die heeft opgehouden te bestaan en de verplichting tot vergoeding van de schade van de benadeelde niet op een ander is overgegaan.
3. Indien de benadeelde zijn in lid 1 bedoelde bevoegdheid nog niet heeft uitgeoefend, kan de verzekeraar slechts bevrijdend aan de verzekerde betalen nadat hij de benadeelde tevergeefs verzocht heeft binnen vier weken mede te delen of hij deze bevoegdheid wil uitoefenen, of indien deze daarvan afstand heeft gedaan.
4. De verzekerde is niet bevoegd ten nadele van de benadeelde over zijn vordering op de verzekeraar te beschikken, voorzover deze vordering schade door dood of letsel betreft, noch is deze vordering in zoverre voor anderen dan de benadeelde vatbaar voor beslag.
5. Voorzover de verzekeraar in verband met overschrijding van een verzekerde som tot minder gehouden is dan het bedrag waarvoor de verzekerde aansprakelijk is, wordt de verschuldigde uitkering naar evenredigheid toegerekend aan de schade van elk der benadeelden alsmede, voorzover zij benadeelden betreft met zowel schade door dood of letsel als andere schade, aan deze onderscheiden schadesoorten. Niettemin blijft de verzekeraar die, onbekend met het bestaan van vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een benadeelde of de verzekerde een groter bedrag dan het aan deze toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens de andere benadeelden slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende gedeelte van de verzekerde som. De betaling aan de benadeelden kan worden opgeschort voorzover in verband met het in de eerste zin bepaalde op redelijke gronden kan worden betwijfeld welk bedrag dient te worden voldaan.
6. De benadeelde die ter zake van zijn schade door dood of letsel een rechtsvordering instelt tegen de verzekeraar, is daartoe slechts bevoegd indien hij er zorg voor draagt dat de verzekerde tijdig in het geding wordt geroepen. Dit lijdt uitzondering in het geval, bedoeld in lid 2.
7. De leden 1 tot en met 6 missen toepassing voor zover de benadeelde schadeloos is gesteld of voor zover hem door de wet jegens de verzekeraar een eigen recht op schadevergoeding is toegekend.

Aansprakelijkheid, maar uitblijven van melding

De bevoegdheid voor het slachtoffer van een bedrijfsongeval om rechtstreekse betaling te verlangen ontstaat alleen wanneer de werkgever het ongeval aan zijn verzekeraar heeft gemeld. Wanneer er geen mededeling wordt gedaan, kan het slachtoffer alleen zijn eigen werkgever aanspreken. Aan melding door andere personen (bv door het slachtoffer zelf) wordt geen betekenis toegekend. Zonder melding dus geen directe actie.

De gedachte hierachter is dat de werkgever zo de mogelijkheid krijgt de schade buiten de verzekering om te regelen, wat eventueel behoud van ‘no-claim’ kan betekenen.

Nadelig voor het slachtoffer

Je vraagt je af of bovenstaand belang van de werkgever wel opweegt tegen het belang van het slachtoffer. De werkgever heeft immers op die manier een (te) grote mogelijkheid om de rechten van het slachtoffer, al dan niet opzettelijk te frustreren, terwijl het slachtoffer daar weinig aan kan doen. Wanneer de werkgever van mening is dat hij niet aansprakelijk is en vervolgens dus ook geen melding doet, vindt de directe actie geen toepassing. In dat geval kan het slachtoffer niets anders dan de werkgever via de rechter dwingen melding van het schadevoorval te doen aan zijn verzekeraar. Indien er dan een (gedwongen) melding wordt gedaan kan de verzekeraar, in het geval er sprake is van “getroffen in zijn redelijke belang door een te late melding” desondanks besluiten niet uit te keren. De verzekeraar kan immers ingevolge art. 7:954 BW de benadeelde de weren tegenwerpen die hij ook de werkgever kan tegenwerpen

Uitzonderingen: werkgever failliet

Lid 2 van artikel 954 bepaalt dat het slachtoffer zonder melding betaling kan verlangen indien de verzekerde een rechtspersoon is die opgehouden heeft te bestaan en de verplichting tot vergoeding van de schade van de benadeelde niet op een ander is overgegaan. Wanneer de werkgever aldus failliet is gegaan en de rechtspersoon is ontbonden, dan kan het slachtoffer rechtstreeks naar de verzekeraar gaan. Dit biedt grote voordelen voor het slachtoffer omdat hij dan niet achter in de rij hoeft aan te sluiten in de rij bij de curator.

Heeft u een bedrijfsongeval gehad en wilt u uw letselschade claimen op uw werkgever? Neem contact met ons op en wij bespreken samen met u hoe u dat het beste kunt doen.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.