Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Loonregres voor werkgevers

Is uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden als gevolg van een ongeval dat door een ander is veroorzaakt? Dan kunt u als werkgever deze kosten veelal verhalen op de veroorzaker van het ongeval: loonregres bij letselschade. De werkgever lijdt immers ook schade, doordat in Nederland voor de werkgever een loonbetalingsverplichting van soms wel twee jaren bestaat. Het verhalen van deze loonschade door de werkgever op de aansprakelijke partij heet ‘loonregres’.

Wanneer loonregres?

Het maakt niets uit of het ongeval plaatsvond buiten werktijd. Wanneer een derde partij aansprakelijk gevonden kan worden voor het veroorzaken van het ongeval (bijvoorbeeld verkeersongeval of een hondenbeet) kan de werkgever zijn loonkosten verhalen op die aansprakelijke partij.

Loondoorbetaling na ongeval

Een werknemer die door arbeidsongeschiktheid tijdelijk niet kan werken, zorgt bij veel werkgevers voor grote problemen. De loondoorbetalingsverplichting, het zoeken van vervangend personeel, verzuimbegeleiding  van de zieke werknemer door een arbodienst kost allemaal tijd en geld. Dat is helemaal het geval wanneer de werkgever geen verzuimverzekering heeft afgesloten.

Werknemer arbeidsongeschikt door schuld van derde

Als de werknemer door de schuld van een derde arbeidsongeschikt wordt kan de werkgever zelfstandig zijn schade verhalen op de schadeveroorzakende partij. Dit heet ‘regresrecht’. Dit recht (loonregres bij letselschade) is afgeleid van de loondoorbetalingsplicht die de werkgever heeft naar zijn werknemers.

Werkgever heeft zelfstandig verhaalsrecht

De werkgever krijgt een zelfstandig verhaalsrecht jegens de aansprakelijke derde ex artikel 6:107a BW. Zo kan de werkgever de netto loonschade en (een deel van) de kosten van de re-integratiemaatregelen verhalen.

Wanneer kan de werkgever zijn kosten verhalen?

Om de loonkosten te kunnen verhalen op de veroorzaker van het ongeval moet aan de onderstaande voorwaarden zijn voldaan:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Loondoorbetalingsverplichting van de werkgever
 • Aansprakelijkheid van een derde voor het ongeval

Nettoloon van de zieke werknemer na een ongeval

In Nederland dient een werkgever minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende de eerste twee ziektejaren van zijn werknemer. Door CAO of door afspraken in de arbeidsovereenkomst kan dit zelfs oplopen tot 100% doorbetaling bij ziekte. Wanneer de werknemer een ongeval heeft gehad kan de werknemer deze kosten verhalen op de veroorzaker.

Let op: Slechts de netto loonkosten kunnen worden vergoed!

Reïntegratiekosten van de zieke werknemer na een ongeval

Een werkgever in Nederland heeft de plicht de zieke werknemer te helpen bij zijn werkhervatting na ziekte. Hij moet hiervoor vaak kosten maken. Ook deze kosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker van het ongeval. Sinds 2008 (wetswijziging) kunnen ook deze kosten – zolang ze als redelijk worden beschouwd – worden verhaald op derden. Zo zal een rekening van een erkend reïntegratiebedrijf dat door de werkgever werd ingeschakeld in de meeste gevallen voor vergoeding in aanmerking komen. Ook kunnen de kosten voor een out-placementbureau (wanneer terugkeer naar eigen werk niet mogelijk is) voor vergoeding in aanmerking komen.

De onderstaande kosten komen voor vergoeding aanmerking:

 • Netto loon gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid
 • Ingeschakeld reïntegratiebureau
 • Arbodienst
 • Taxikosten
 • Revalidatie
 • Aanpassing werkplek
 • Aangepast vervoer
 • Bijscholing, begeleiding etc in het kader van herstel
 • Administratiekosten in verband met opstellen plan van aanpak etc.
 • Wettelijke rente

De volgende kosten kunnen door de werkgever niet geclaimd worden

 • Kosten ter vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer
 • De ingehouden loonbelasting en sociale premies. De werkgever kan alleen die kosten claimen die de werknemer ook zelf had kunnen claimen.
 • Wanneer het letsel is ontstaan als gevolg van het gedrag van een andere werknemer kan de werkgever de loonkosten niet claimen. Dit is anders wanneer er bij de veroorzaker sprake is van opzet of grove roekeloosheid.

Civiele plafond

Het verhaalsrecht van de werkgever is verder beperkt tot het zogenaamde ‘civiele plafond’. Dit civiele plafond wordt als volgt omschreven:

‘Ten hoogste kan worden verhaald het bedrag waarvoor de aansprakelijke persoon bij het ontbreken van een loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met het bedrag tot betaling waarvan de aansprakelijke jegens de gewonde werknemer is gehouden’

Hiermee wordt voorkomen dat de dader dezelfde schade twee keer moet betalen aan twee verschillende partijen, namelijk de werknemer (het slachtoffer) en de werkgever (de regresnemer).

Werkgever: Wilt u hulp bij het claimen van loonregres bij letselschade?

Wanneer u als werkgever hulp wilt bij het claimen van uw schade kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen middels het invullen van ons contactformulier. U kunt door JBL&G deze kosten laten vorderen bij de tegenpartij. JBL&G maakt voor u een gedetailleerde schadeberekening.

Kosten loonregres door JBL&G

Volgens geldende jurisprudentie mag een belangenbehartiger een werkgever bijstaan bij het verhalen van zijn loonschade wanneer er sprake is van juridische problematiek en beide partijen moeilijk overeenstemming kunnen bereiken. Hier zal in ieder geval sprake van zijn zolang:

 • De aansprakelijkheid voor het ongeval nog niet is erkend
 • Er discussie bestaat over het percentage eigen schuld van het slachtoffer
 • Er twijfel is of de klachten door het ongeval veroorzaakt zijn

In bovengenoemde gevallen kan JBL&G u gratis bijstaan bij het verhalen van de loonschade op de aansprakelijke partij.

Afspraken over tarief

Wanneer er geen sprake is van discussie tussen partijen over de aansprakelijkheid dan kunt u de juridische kosten meestal niet indienen bij de tegenpartij. Wenst u toch uw loonschade door JBL&G op de dader te laten verhalen, dan kunnen hierover van te voren (schriftelijke) afspraken worden gemaakt. We kunnen uw zaak doorbehandelen tegen een uurtarief van € 210,- ex btw per uur.

Samengevat hieronder de kosten voor de werkgever:

 • JBL&G verhaalt uw netto loonschade en eventueel andere door u gemaakte kosten; u betaalt ons tarief van € 210,- ex btw per uur. Wij proberen onze kosten te verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Mocht de tegenpartij niet bereid zijn onze kosten (geheel) te vergoeden, dan komen die resterende kosten voor uw rekening.

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.