Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

FAQ voor artsen bij letselschade

Waarom is een afschrift van het medisch dossier nodig?

Voor het vaststellen van de medische gevolgen van hetgeen het letselschadeslachtoffer is overkomen, is het noodzakelijk dat er medische informatie wordt opgevraagd en dat deze informatie door de medisch adviseur van de letselschadebehandelaar wordt beoordeeld.

Welke informatie dient te worden opgestuurd?

Meestal kan worden volstaan met het toesturen van medische informatie die direct betrekking heeft op het ongeval. Maar soms kan het ook nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen uit de medische voorgeschiedenis of juist uit een periode (lang) na het ongeval. Zowel voor het opvragen van de medische informatie (veelal uit de behandelend sector), als voor het uitwisselen en beoordelen van de medische informatie is de toestemming van het letselschadeslachtoffer nodig.

Volmacht

De arts zal dan ook altijd een door het letselschadeslachtoffer ondertekende volmacht dienen te ontvangen, alvorens hij zijn dossier kan toezenden.

Gerichte vragen aan de arts?

Soms is het noodzakelijk dat onze medisch adviseur gerichte vragen stelt aan de arts of fysiotherapeut van het letselschadeslachtoffer. De medisch adviseur van Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht zal alle medische aspecten inventariseren en beoordelen die voor de schadeafwikkeling van belang kunnen zijn. Het doel is om zicht te krijgen op de toedracht van het ongeval, de aard en omvang van het letsel, de diagnose, de behandeling en het verloop van het genezingsproces.

Medische Paragraaf Gedragscode Behandeling Letselschade

De medisch adviseur van JBLG werkt met inachtneming van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Recht op inzage en afschrift medisch dossier

Op grond van de WGBO heeft een patiënt recht op inzage in zijn gegevens in het medisch dossier zoals röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen. De persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar mag een patiënt niet inzien.

Wanneer mag de arts weigeren?

Een verzoek tot inzage mag alleen worden geweigerd als de privacy van een ander dan de patiënt daardoor wordt geschaad. De arts moet dit wel per geval aan kunnen tonen.

Kosten toezenden medisch dossier

Voor slechts inzage in het medisch dossier en een eerste afschrift mag de arts geen vergoeding vragen. Voor het verstrekken van een extra kopie of afschrift kan de arts wel kosten in rekening brengen. De behandelaar mag een vergoeding van € 0,23 per pagina vragen met een maximum van € 5,00 voor elke afzonderlijke mededeling. Als uitzondering hierop mag de arts een redelijke vergoeding vragen van ten hoogste € 22,50 als de mededeling bestaat uit:

  • meer dan honderd pagina’s;
  • een afschrift van een moeilijk toegankelijke gegevensverwerking;
  • afdrukken van een of meer röntgenfoto’s.

Deze maximale vergoedingen zijn vastgesteld in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp en vastgelegd in de richtlijnen van de KNMG.

Specialistentarief

Wanneer de medisch specialist slechts een kort begeleidend briefje (door zijn secretaresse) laat opstellen en vervolgens een paar kopieën uit zijn dossier toezendt, dienen de hiervoor genoemde tarieven te worden gehanteerd. De Orde van Medisch Specialisten ziet erop toe dat de richtlijnen van de KNMG in dezen worden aangehouden.

Kosten beantwoorden gerichte vragen

Wanneer de medisch adviseur van JBLG gerichte vragen stelt aan de behandelaar van het letselschadeslachtoffer, dan mag de behandelaar daarvoor een rekening toezenden, die hoger kan liggen dan de hiervoor genoemde bedragen.

Derden

Soms wordt door een medisch specialist een beroep gedaan op de zogenaamde ‘derdenregeling’. In dat geval zou er een aanzienlijk hogere nota voor het toezenden van het medisch dossier aan het slachtoffer dan wel diens belangenbehartiger kunnen worden toegezonden. Echter, wanneer de letselschadeadvocaat namens het slachtoffer het dossier opvraagt, wordt de belangenbehartiger gezien als zijnde het slachtoffer zelf. Derhalve is er dan geen sprake van toezending van informatie aan derden en kan het hoge tarief niet in rekening worden gebracht.

Bent u arts en heeft u vragen?

U kunt uiteraard altijd contact opnemen met de letselschadebehandelaar van wie u het verzoek tot toezending van het dossier heeft ontvangen. Zijn/haar contactgegevens staan in de vraagbrief vermeld.

Informatiebijeenkomst voor medici bij JBL&G

Regelmatig organiseert JBL&G een informatiebijeenkomst voor (huis)artsen, die te maken krijgen met slachtoffers van letselschade. Heeft u hiervoor belangstelling? Laat het ons weten via onderstaand formulier of neem telefonisch contact op!

Snel contact

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.